Algemene Voorwaarden

Los Términos y Condiciones de OnlineSeminar están redactados en holandés. La legislación holandesa se aplica a estos Términos y Condiciones.

1. Definities

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden. 
Dienst: het beschikbaar stellen van het OLS Systeem, op afstand of met gebruikmaking van de infrastructuur van de Klant, al dan niet via elektronische weg door OLS. OLS is ontwikkelaar en eigenaar van de Dienst.
Full Service: OLS verzorgt de volledige voorbereiding van de Dienst. Naast het inboeken van de reservering, indien één van de studio’s beschikbaar is, vult OLS het webinar met de door de Klant aangeleverde content (presentatie, pollvragen, call to actions, enquête etc.). Daarnaast verzorgt OLS de technische ondersteuning tijdens de uitzending in de studio van OLS.
Gebruiker: gebruiker van de Website www.onlineseminar.nl.
Inboekingsformulier: een Full Service klant dient een verzoek voor een nieuw webinar in door middel van het invullen en opsturen van een Inboekingsformulier. Het Inboekingsformulier is te benaderen via www.onlineseminar.nl/inboeken. Na invullen van het formulier zal OLS Support de aanvraag in behandeling nemen en de klant bevestigen of de reservering geplaatst kan worden (afhankelijk van beschikbaarheid studio’s). Bij verzending van het Inboekingsformulier geeft de Klant ook akkoord op de annuleringsvoorwaarden.
Klant: de afnemer van de Dienst.
Klant Data: de gegevens en informatie die OLS van de Klant in het kader van de Raamovereenkomst ter beschikking krijgt, waaronder (maar niet beperkt tot) mogelijk de NAW-gegevens van deelnemers aan een webinar.
Order Form: de schriftelijke bestelling(en) van de Klant tot het afnemen van de Dienst, waarvan de eerste bestelling is aangehecht aan deze Raamovereenkomst als Bijlage 3.
OLS Systeem: het OnlineSeminar webinar platform, alsmede de daaraan ten grondslag liggende programmatuur inclusief nieuwe versies daarvan, waarin (onder meer) presentaties opgevoerd en voorbereid kunnen worden en waarmee de webinars uitgezonden worden. 
Portal: de website van OLS (www.onlineseminar.nl) waarop de Klant de Dienst kan bestellen en door OLS ter beschikking wordt gesteld.
Raamovereenkomst: de door Klant en OLS ondertekende overeenkomst met inbegrip van alle bijlagen, waaronder maar niet beperkt tot Order Form(s), en appendices.
Self Service: de Klant krijgt uitsluitend toegang tot het OLS Systeem. Dit stelt de klant in staat zelfstandig webinars in te boeken (gebruikmakend van eigen studio faciliteiten), de webinars voor te bereiden en uit te zenden.
Website: de websites van OLS die bereikt kunnen worden via www.onlineseminar.nl, of via andere door OLS geregistreerde domeinen, subdomeinen, mobiele versies van die websites alsook de software en applicaties waarmee de Dienst kan worden bereikt op mobiele apparatuur.


2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat de Klant van de Dienst en/of de Website maakt.

2.2 OLS is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.3 OLS raadt de Klant aan om de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2.4 De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. 

2.5 Wanneer een wijziging of aanvulling de rechten en/of verplichtingen van de Klant op significante wijze zal beïnvloeden, zal OLS de Klant daarvan door middel van een e-mail naar het door de Klant geregistreerde e-mailadres informeren en/of deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op de Website. 

2.6 Wanneer de Klant het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging(en) of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteert zij daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden.

2.7 Indien deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, dan blijven de Klant en OLS aan het resterende deel van de Algemene Voorwaarden wel gebonden. OLS zal zo spoedig mogelijk het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zo veel als mogelijk overeenstemmen met de inhoud van het ongeldige gedeelte. De wijziging zal aan de Klant kenbaar worden gemaakt zoals genoemd in artikel 2.5.

2.8 De Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op de bestellingen tussen partijen als vastgelegd in Order Forms, ook indien partijen nalaten in de bestellingen naar de Raamovereenkomst of de Algemene Voorwaarden te verwijzen.

3. Raamovereenkomst

3.1 OLS zal de Dienst leveren aan de Klant, zulks tegen betaling van een vergoeding door Klant, zoals nader gespecificeerd in ieder Order Form.

3.2 De Klant accepteert dat de Dienst de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals die in de Dienst op het moment van het eerste gebruik worden aangetroffen. 

3.3 Het gebruik van de Dienst en de Website komt voor rekening, risico en verantwoording van de Klant. 

3.4 Iedere partij is bevoegd de Raamovereenkomst en/of Order Form(s) met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  • (i) de wederpartij toerekenbaar te kort komt in de nako¬ming van een ver¬plich¬ting krachtens de Raamovereenkomst, tenzij de tekortkoming de ontbin¬ding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, ontstaat deze bevoegdheid tot ontbinding pas indien nakoming van de verplichtingen uitblijft na verloop van een bij een schriftelijke aanmaning gestelde redelijke termijn;
  • (ii) de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, dan wel haar surséance van betaling is verleend;
  • (iii) het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, dan wel de wederpartij in staat van faillissement is ver¬klaard;
  • (iv) op de in het kader van de Raamovereenkomst door of namens de wederpartij ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven;
  • (v) de wederpartij, indien deze een rechtspersoon is, wordt ontbon¬den;
  • (vi) de wederpartij haar beroeps- dan wel bedrijfsactiviteiten staakt voor een periode langer dan 30 dagen aaneengeschakeld;

3.5 De opzegging of ontbinding geschiedt per aangetekende brief.

4. Toegang

4.1 De Klant zal toegang tot de Dienst verkrijgen langs elektronische weg, via het internet. De Klant verkrijgt toegang tot het systeem via de adminstrator van de Klant met behulp van een vertrouwelijke toegangscode. De door OLS verstrekte toegangscode is strikt persoonlijk, niet-overdraagbaar en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van de Klant. Slechts de administrator is bevoegd tot het verrichten van handelingen binnen de Dienst. De administrator wordt aangewezen door de Klant en aan OLS voorgesteld als verantwoordelijke persoon die namens de Klant handelingen verricht binnen de Dienst. OLS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen van de administrator in relatie tot de Dienst, dan wel voor handelingen van derden binnen de organisatie van de Klant die hun recht tot handelen binnen de Dienst via de administrator hebben verkregen, dan wel voor handelingen verricht door onbevoegde derden die via de administrator toegang hebben verkregen tot de Dienst.

4.2 De Klant stelt OLS onverwijld op de hoogte indien de Dienst onbevoegd wordt gebruikt dan wel een vermoeden daartoe bij de Klant bestaat. OLS is gerechtigd te allen tijde de Dienst te blokkeren indien zij kennis draagt van onbevoegd gebruik of misbruik van de Dienst, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten. 

4.3 OLS kan de Dienst buiten gebruik stellen of de dienstverlening opschorten indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze gebruikt wordt in strijd met het bepaalde in de Raamovereenkomst. De verplichting tot betaling zijdens de Klant blijft gedurende de periode dat de Dienst niet beschikbaar is bestaan.

5. Gebruik van de Dienst

5.1 OLS verleent de Klant een niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht, zonder het recht om sub-licenties te verstrekken, voor het gebruik van de Dienst ten behoeve van het organiseren van webinars ten behoeve van haar eigen organisatie gedurende de looptijd als overeengekomen in een Order Form. 

5.2 De specificaties van onder meer de looptijd, het aantal te organiseren webinars in deze periode, het aantal deelnemers per webinar en de prijzen hiervan gedurende de looptijd zijn gespecificeerd in het toepasselijke Order Form. 

5.3 Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze Raamovereenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. OLS is te allen tijde gerechtigd aan de Klant nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of andere instructies ter zake van het gebruik van de Dienst te verstrekken. Klant verklaart nu reeds voor alsdan deze nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of instructies te accepteren.

5.4 De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van de Klant, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van, al of niet commerciële, exploitatie van de Dienst of enig gedeelte daarvan door de Klant of een derde.

5.5 Het gebruik van de Dienst is voor rekening en risico van de Klant. Handelingen van OLS ten behoeve van het faciliteren van webinars, waaronder (maar niet beperkt tot) het versturen van uitnodigingen en herinneringen aan bezoekers van een webinar, worden geacht in opdracht van de Klant te zijn verricht. OLS is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van deze door haar, in opdracht van de Klant, verrichte handelingen, noch voor schade als gevolg van handelingen van de Klant binnen de Dienst.

5.6 Bij gebruik van de Dienst door de Klant of medewerkers van de Klant dat strijdig is met de aanwijzingen en/of instructies van OLS of anderszins oneigenlijk gebruik, zal de Klant aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is van dit gebruik.

6. Webinar traject

6.1 Het traject van een webinar ingeval van Full Service start met het versturen van de uitnodigingen. OLS verzorgt de volledige voorbereiding van het webinar. Naast het inboeken van de reservering, indien één van de studio’s beschikbaar is, vult OLS het webinar met de door de Klant aangeleverde content (presentatie, pollvragen, call to actions, enquête, etc.). 

6.2 De uitnodigingen kunnen door de Klant worden verzorgd (Self Service), of indien gewenst door OLS (Full Service). In het laatste geval verschaft de Klant aan OLS de benodigde naam / adres / woonplaatsgegevens / mailadres / telefoonnummer (hierna: NAW gegevens) van de personen die de Klant wenst uit te nodigen voor een webinar, waarna OLS de uitnodigingen verzorgt. 

6.3 Deze NAW gegevens blijven eigendom van de Klant en zullen uitsluitend ten behoeve van het uitnodigen van potentiële deelnemers aan een webinar in opdracht van de Klant door OLS worden gebruikt.

6.4 Vanaf het moment dat een potentiële deelnemer geattendeerd is op een webinar zal OLS geautomatiseerd maximaal 4 e-mailberichten aan een potentiële deelnemer versturen, te weten de uitnodiging, een bevestiging, een herinnering en een agenda-uitnodiging. Dit wordt eventueel aangevuld met een sms-bericht ter herinnering indien het mobiele nummer van de potentiële deelnemer bij de Klant en OLS bekend is.

6.5 Gebruik van de Dienst op locatie van de Klant geschiedt op risico van de Klant. Indien apparatuur, programmatuur, netwerk of internetverbinding van de Klant niet toereikend blijken te zijn, dan zal OLS niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade, en niet verplicht zijn tot het kosteloos opnieuw faciliteren van een webinar.

6.6 De presentatie wordt verzorgd door een medewerker van de Klant, eventueel met behulp van moderatoren. 

6.7 De Klant is in het geval van Full Service verplicht minstens 2 werkdagen voor aanvang van het webinar de benodigde documentatie aan OLS in het juiste format, waaronder powerpoint en PDF, te verstrekken via support@onlineseminar.nl. Indien de Klant de documentatie niet, niet-tijdig, onvolledig in strijd met de in deze Raamovereenkomst neergelegde afspraken, of anderszins op onjuiste wijze aanlevert, behoudt OLS zich het recht voor om de documentatie niet of op een later tijdstip te verwerken en/of niet over te gaan tot het leveren van de Dienst.

6.8 In het geval van Self Service is de Klant zelf verantwoordelijk voor de documentatie en de content van het webinar.

6.9 De maximale duur van een presentatie is 60 minuten waarbij een uitloop van 15 minuten is geoorloofd, mits deze uitloop niet van structurele aard is. Wanneer de uitloop groter is dan 15 minuten, zal per extra kwartier, ingaande bij de eerste minuut van het eerstvolgende kwartier, een kwart van de webinarprijs in rekening worden gebracht. Met betrekking tot de uitloop van een webinar hanteert OLS een fair-use policy. Bij herhaaldelijke overschrijding van de maximale duur heeft OLS het recht, na een eerste waarschuwing, om ook kosten voor de eerste 15 minuten uitloop in rekening te brengen.

6.10 Zowel tijdens als na de presentatie kan de Klant via de Dienst beschikken over de feedback van de deelnemers aan een webinar en over de gegevens met betrekking tot het aantal deelnemers en de periode dat zij aan het webinar hebben deelgenomen ("Feedback Data"). 

6.11 OLS behoudt zich het recht voor om gegevens die voortkomen uit een webinar te analyseren, dit uitsluitend met het doel de Dienst te optimaliseren en verkrijgt in dit verband een eeuwigdurende, onbeperkte, wereldwijde, royaltievrije licentie van de Klant. 

6.12 Indien gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden de Klant geen webinar inboekt, heeft OLS het recht om de Dienst inactief te maken. Het inactief maken heeft tot gevolg dat inloggen op de accounts die toegang geven tot het OLS systeem niet langer mogelijk is en op deze wijze de het OLS systeem wordt geblokkeerd voor inzage en bewerking van gegevens. De Klant wordt door OLS tijdig geïnformeerd over het voornemen tot en het tijdstip van het inactiveren van de bedrijfsomgeving. De Klant is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het exporteren en opslaan van data voor het moment dat de omgeving daadwerkelijk inactief zal zijn. De "on-demand versies" en "terugkijklinks" blijven beschikbaar gedurende de overeengekomen periode, al dan niet via de het OLS systeem.

6.13 Wanneer een nieuw webinar wordt ingeboekt zal de omgeving opnieuw geactiveerd worden zonder dat hier voor de Klant kosten aan verbonden zijn.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten van OLS waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht, met betrekking tot de Dienst, waaronder mede begrepen documenten, ontwerpen, computerprogrammatuur, maatwerkprogrammatuur en/of andere al dan niet elektronisch vastgelegde informatie met betrekking tot de Dienst, alsmede wijzigingen, updates en/of upgrades daarvan, blijven berusten bij OLS. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst overgedragen aan de Klant.

8. Vergoeding en betaling

8.1 Partijen komen per bestelling vergoedingsafspraken overeen, die zullen worden opgenomen in de voor de betreffende periode opgestelde Order Form welke te allen tijde onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

8.2 De prijs als omschreven in het Order Form, is de prijs voor het gebruik van de Dienst als omschreven in de Raamovereenkomst. De Dienst voorziet in een conversie van een PowerPoint presentatie met als doel deze bruikbaar te maken binnen de Dienst. 

8.3 Een aanvullende vergoeding zal door de Klant worden betaald, bij aanvullende wensen van de Klant voor door OLS te leveren Diensten met betrekking tot onder meer:

  • a. de presentatie, zoals het gebruik van film tijdens het webinar; of
  • b. wijziging van het set-up systeem, zoals het creëren van een eigen “look and feel”, zal naast de overeengekomen prijs een extra vergoeding verschuldigd zijn die op basis van nacalculatie wordt berekend aan de hand van de uren die door OLS besteed zullen worden om deze wensen te realiseren;
  • c. de levering van een opname van het webinar, of een on-demand versie daarvan.

8.4 Na plaatsing van een bestelling bij OLS door indiening van een Inboekingsformulier, is de Klant de prijs, als omschreven in het Inboekingsformulier verschuldigd. Afzegging van het webinar door de Klant om welke reden dan ook, ongeacht of de uitnodigingen voor het webinar al dan niet zijn verzonden, ontslaat de Klant niet van haar verplichting tot vergoeding van de prijs, zoals in het Order Form overeengekomen. 

8.5 Indien de Klant een webinar inclusief studiohuur heeft ingeboekt bij OLS, als omschreven in het inboekingsformulier, dan kunnen datum en tijdstip van een webinar tot 4 weken van tevoren door de Klant worden aangepast. Aan een dergelijke wijziging zijn geen extra kosten verbonden. Bij wijzigingen van datum en tijdstip van een webinar doorgegeven tussen de 4 weken en 1 week voor de bevestigde datum, is OLS gerechtigd de studiohuur en 50% van de totale prijs, in rekening te brengen. Bij wijzigingen van datum of tijdstip van een webinar binnen 1 week voor de bevestigde datum, is OLS gerechtigd om de volledige prijs, inclusief studiohuur in rekening te brengen.
Indien de Klant een webinar exclusief studiohuur heeft ingeboekt bij OLS, dan kunnen datum en tijdstip van een webinar tot 2 weken van tevoren door de Klant worden aangepast. Aan een dergelijke wijziging zijn geen extra kosten verbonden. Bij wijzigingen van datum en tijdstip van een webinar doorgegeven binnen 2 weken voor de bevestigde datum, is OLS gerechtigd € 250,- administratiekosten in rekening te brengen.
Indien een klant voor Self Service heeft gekozen zullen geen annuleringskosten voor het niet gebruiken van de faciliteiten van OLS in rekening worden gebracht.
Nadat een webinar door de Klant voor een bepaalde datum is opgevoerd en deze datum is bevestigd door OLS, kan OLS bij calamiteiten de datum van het webinar verzetten, na onderling overleg over de nieuwe datum. Het verzetten van een webinar heeft, in geval van calamiteiten geen financiële gevolgen.
De Klant kan voor het webinar plaatsvindt in overleg met OLS besluiten het maximale aantal deelnemers aan een webinar te verhogen, waarna OLS de kostprijs aanpast naar het nieuw vastgestelde maximale aantal deelnemers. Verlaging van het aantal deelnemers van een bevestigd webinar is niet mogelijk.
OLS draagt geen verantwoordelijkheid voor het aantal aanmeldingen en het daadwerkelijke aantal deelnemers aan een webinar. Overschrijving in de aanmeldingsfase van een webinar is toegestaan tot 30% van het maximale aantal deelnemers. Indien het uiteindelijke aantal deelnemers aan een webinar als gevolg van overschrijving het maximale aantal deelnemers overstijgt, dan worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. Een lagere opkomst dan het maximaal mogelijke aantal deelnemers leidt niet tot verlaging van de webinarprijs.

8.6 OLS zal de Klant factureren volgens de in het Order Form opgenomen betalingsvoorwaarden. De Klant zal de factuur binnen 14 dagen voldoen.

8.7 Indien de factuur niet binnen de termijn genoemd in artikel 8.6 door de Klant is voldaan, dan is OLS gerechtigd vanaf die termijn wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.

8.8 Indien de Klant na aanmaning door OLS in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is OLS gerechtigd de incasso door derden voor rekening van de Klant te laten plaatsvinden, dan wel de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

8.9 OLS is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, zolang de Klant niet aan al haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Klant alsnog haar verplichtingen jegens OLS volledig is nagekomen.

9. Overmacht en aansprakelijkheid

9.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die OLS niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van OLS, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van OLS komt.

9.2 Onder overmacht wordt onder andere expliciet begrepen het niet naar behoren functioneren van servers, programmatuur, netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen en niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van werkzaamheden door derden.

9.3 In geval de Klant het gebruiksrecht op de Dienst niet kan uitoefenen als gevolg van overmacht, is OLS gerechtigd het gebruiksrecht gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

9.4 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop OLS en de Klant geen invloed hebben noch redelijkerwijs kunnen hebben en die de uitoefening van het gebruiksrecht op de Dienst onmogelijk maakt, is OLS respectievelijk de Klant gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan de Klant geen vergoeding van door hem geleden schade van OLS vorderen.

9.5 Hoewel met betrekking tot het functioneren van de Dienst en de werkzaamheden die samenhangen met het faciliteren van een webinar door OLS de uiterste zorg wordt nagestreefd, kan voor de totale afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden in het traject van een webinar niet worden ingestaan. 

9.6 In het geval dat een webinar geen doorgang kan vinden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van OLS, zal OLS in overleg met de Klant een passende compensatie aanbieden.

9.7 OLS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden in de Dienst of onjuistheden of onvolledigheden bij het faciliteren van een webinar, noch voor schade als gevolg van het geen doorgang kunnen vinden van een webinar, met uitzondering van directe schade als gevolg van fouten veroorzaakt door opzet dan wel grove nalatigheid van OLS. Aansprakelijkheid van OLS is bovendien te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan OLS uitkeert. OLS is evenmin aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en schade van derden.

9.8 Indien OLS in opdracht van de Klant op enigerlei wijze gebruik maakt van, maar niet beperkt tot, bedrijfs- of merknamen en logo’s of enig ander (beeld-) materiaal waarop de Klant zelf geen rechthebbende is, dan garandeert de Klant dat hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de rechthebbende. De Klant vrijwaart OLS voor elke vorm van aansprakelijkheid jegens derde partijen voortvloeiend uit het gebruik van, maar niet beperkt tot, deze bedrijfs- of merknamen en logo’s of enig ander (beeld-)materiaal.

10. Data

10.1 Voor zover verwerking van de Klant Data in het kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst de verwerking van persoonsgegevens door OLS met zich mee brengt, fungeert OLS hierbij uitsluitend als bewerker. In die hoedanigheid zal OLS zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de toepasselijke privacywetgeving. De Klant is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en derhalve verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving. Dit artikel dient te worden aangemerkt als bewerkersovereenkomst.

10.2 De Klant behoudt te allen tijde de eigendomsrechten op de Klant Data.

10.3 OLS is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verwerkte Klant Data gegevens.

11. Overige

11.1 De ongeldigheid van een bepaling uit de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

11.2 Indien en voor zover een bepaling uit de Raamovereenkomst of de Algemene Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die qua strekking zo veel als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling en die voorts, alle omstandigheden daarbij in aanmerking genomen, aanvaardbaar is.

12. Toepasselijk recht en competente rechter

12.1 Zowel op de Algemene Voorwaarden, de Raamovereenkomst, het gebruik van de Dienst, de Website alsmede op enige geschillen die hieruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen de Gebruiker, Klant en OLS worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam in Nederland.

13. Contactgegevens

In het geval van vragen over deze Algemene Voorwaarden, de Dienst, de Website, kunt u te allen tijde contact opnemen met OLS via de volgende contactgegevens:


OnlineSeminar
+31 20 845 7405
service@onlineseminar.nl
Rietlandpark 301, 1019 DW Amsterdam